Petice

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

za mezinárodně platné doklady způsobilosti k vedení rekreačního plavidla

Přihlášením k rezoluci č. 40 EHK OSN (dále jen "Rezoluce") se Česká republika zavázala vydávat svým občanům, splnivším požadavky popsané v rezoluci, mezinárodně platné doklady o způsobilosti k vedení rekreačního plavidla. Rezoluce vyžaduje, aby žadatelům byl mezinárodní průkaz vydáván jedině po splnění požadavků, mezi které patří, kromě jiného,

Mezinárodní průkaz následně dokládá způsobilost jeho držitelů k vedení rekreačního plavidla na vnitrozemských vodních cestách a v pobřežních vodách vůči příslušným zahraničním orgánům.

Současná situace je taková, že Česká republika neumožňuje svým občanům získat mezinárodní doklad o způsobilosti dle výše uvedené Rezoluce v plném rozsahu. Ačkoliv rozsah zkoušek vykonávaných uchazeči o vydání průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla v České republice plně odpovídá požadavkům Rezoluce, je úspěšným uchazečům příslušnými orgány České republiky vydáván mezinárodní doklad o způsobilosti k vedení rekreačního plavidla v pobřežních vodách, jehož použitelnost je omezena pro plavbu

Pro ilustraci, jde o podobné omezení, jako kdyby v mezinárodně platném řidičském průkazu českého občana byla uvedena způsobilost pouze pro jízdu vpravo a rychlostí do 130 km/h. Jistě by se s takovým dokladem mohl do zahraničí vydat, ovšem praktická použitelnost takového průkazu prořízení vozidla například v Británii nebo v Německu by byla pochybná. V podobné situaci se vinou uvedených omezení ocitají i držitelé mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla, vydaného v České republice podle současných právních předpisů. Jiný průkaz, splňující náležitosti a rozsah použitelnosti mezinárodně platného dokladu o způsobilosti k vedení rekreačního plavidla, nelze v České republice získat.

Dále je zahanbující skutečností, že standardní mezinárodní doklady o způsobilosti k vedení rekreačního plavidla, vydávané v zahraničí za podmínek doporučených Rezolucí, neopravňují jejich držitele ve vnitrozemských vodách České republiky k vedení rekreačního plavidla. Česká republika řadí tuto činnost mezi takzvané regulované činnosti, přičemž prováděcí předpis k zákonu o vnitrozemské plavbě stanovuje, že oprávnění k vedení plavidla v České republice lze získat výhradně na základe úspěšně vykonané zkoušky. Povinnost zkoušky, mimochodem skládané pouze v českém jazyce, se bez výjimky vztahuje i na držitele mezinárodně platného dokladu vydaného jiným státem v souladu s požadavky Rezoluce.

V souladu s výše uvedeným žádáme, aby příslušné orgány České republiky

  1. zrušily omezení, právně zakotvené ve vyhlášce MD 224/1995 Sb., § 10, odst. 3, pís. b), a umožnily tak občanům České republiky přístup k získání plnohodnotného mezinárodního dokladu ve smyslu Rezoluce, k níž Česká republika přistoupila;
  2. uznávaly platné mezinárodní doklady vydané v souladu s požadavky rezoluce č. 40 EHK OSN za doklady o kvalifikaci opravňující k vedení rekreačního plavidla ve vodách České republiky.

 

Tuto petici, spolu s podpisy lidí, kteří ji podporují, předloží Ministerstvu dopravy ČR petiční výbor ve složení Jakub Šípek (předseda petičního výboru, pověřený komunikací s příslušnými státními úřady), Petr Felix Chudoba, Stanislav Bílek, Libor Stacho, Martin Blagoev a Miloš Hula po ukončení sběru podpisů.

Poděkování

Sběr podpisů byl ukončen. Děkujeme všem signatářům za podporu.

Další vývoj můžete sledovat na stránkách www.jachting.info (http://jachting.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4936)

WebZdarma.cz